Versie 1.2, 12 april 2023

Artikel I. Definities

(a) Micantis B.V. (Paulien Pierik)., gevestigd te Eindhoven, KvK-nummer 70075034, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Paulien Pierik.

(b) De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

(c) Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Paulien Pierik tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

(d) Met coaching wordt bedoeld alle diensten die Paulien Pierik verricht waarbij zij 1-op-1 of in een groep klanten helpt door middel van coaching.

(e) Met cursussen wordt bedoeld alle producten waarbij Paulien Pierik kennis, vaardigheden en werkboeken beschikbaar stelt in een online omgeving.

(f) Met een lidmaatschap wordt bedoeld dat Paulien Pierik bepaalde coaching, cursussen of andere inhoud beschikbaar stelt in een online omgeving, waar klant maandelijks toegang tot krijgt.

Artikel II. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

(a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens Paulien Pierik waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

(b) De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Paulien Pierik in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

(c) Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden of de versie die bij het afrekenen op de website geaccepteerd werd. Van deze voorwaarden maken ook de cookie policy en privacy policy onlosmakelijk deel uit.

(d) De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

(e) Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel III. Tarieven en betalingen

(a) De overeenkomst voor coaching en voor een lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij een programma een specifieke duur heeft. Dit zal op de website of bij betaling duidelijk vermeld worden.

(b) Betaling vindt online plaats via een betaallink op de website. Betaling kan plaatsvinden met iDeal of creditcard.

(c) Op de website staat de prijs van de gekozen product of dienst exclusief btw vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, verzendkosten of administratiekosten zijn inbegrepen in de prijs.

(d) Betaling van een coachingtraject met vaste duur en van een cursus kan in 1 keer plaatsvinden of in sommige gevallen ook in termijnen. Bij betaling in 1 keer vindt de gehele betaling vooraf plaats. Bij betaling in termijnen vindt de eerste betaling vooraf plaats (bij start van het traject) en de vervolgbetalingen steeds 1 maand later.

(e) Met de eerste betaling van een traject met vaste duur ontstaat de verplichting tot betaling van alle termijnen, ook wanneer niet het gehele traject of de gehele cursus wordt doorlopen.

(f) Betaling van een traject van onbepaalde duur en van een lidmaatschap vindt maandelijks vooraf plaats. De eerste betaling vindt bij start van het traject of het lidmaatschap plaats en vervolgens steeds 1 maand later.

(g) Diensten die plaatsvinden op basis van uurtarief dienen vooraf betaald te worden. Hiervoor kan eventueel een strippenkaart overeengekomen worden, waarbij klant een aantal uren vooraf inkoopt..

(h) Paulien Pierik is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.

(i) De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Paulien Pierik heeft het recht de prijzen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant. Tarieven zullen niet vaker dan eens per 6 maanden aangepast worden.

(j) Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een termijn of maandbetaling, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

(k) Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

(l) In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Paulien Pierik onmiddellijk opeisbaar.

Artikel IV. Informatieverstrekking klant

(a) Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is, zoals huiswerkopdrachten of materialen waarop feedback gegeven wordt door Paulien, tijdig beschikbaar aan Paulien Pierik.

(b) Paulien Pierik zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

(c) Klant vrijwaart Paulien Pierik voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

(d) Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel V. Uitvoering van de overeenkomst

(a) Paulien Pierik voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Dit geldt voor coaching en ook voor cursussen en lidmaatschappen.

(b) Klant is zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens coaching, een cursus of lidmaatschap.

Artikel VI. Wijziging van de overeenkomst

(a) Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.

(b) Annulering van een overeenkomst door de klant is enkel schriftelijk mogelijk via email op finance@paulienpierik.com en alleen binnen 48 uur na betaling, tenzij op de website anders vermeld, bijvoorbeeld in de vorm van een garantie bij een cursus. Na deze periode wordt geen geld teruggegeven.

(c) Een coachinggesprek kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst. Bij verplaatsing of annulering binnen 24 uur en bij verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen. Een gesprek kan maximaal 2 keer verplaatst worden.

(d) Bij een coachingtraject voor onbepaalde tijd en bij een lidmaatschap geldt een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand vóór de verschuldigde volgende betaling. Opzeggen dient schriftelijk gedaan te worden via email op finance@paulienpierik.com.

(e) Een lidmaatschap kan opgezegd worden vóórdat de volgende betaling verschuldigd is. Het lidmaatschap wordt dan per de volgende datum beëindigd. Er wordt geen geld teruggegeven voor tussentijdse beëindiging. Opzeggen dient schriftelijk gedaan te worden via email op finance@paulienpierik.com.

(f) Paulien Pierik behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een geplande coachingsessies of workshop.

(g) Paulien Pierik heeft het recht de prijs van coaching, cursus of lidmaatschap tijdelijk te verlagen voor promotionele doeleinden.

Artikel VII. Aanvullende voorwaarden voor een online cursus of lidmaatschap

(a) Klant krijgt toegang tot de online cursus of lidmaatschap na de betaling van het hele bedrag of indien van toepassing de eerste termijn.

(b) Klant houdt toegang tot de inhoud van een aangeschafte online cursus totdat deze niet langer beschikbaar is. Mocht de content van een cursus niet langer beschikbaar zijn, dan zal Paulien Pierik dit minimaal 3 maanden vantevoren laten weten en klant de kans bieden deze content op te slaan.

(c) Klant houdt toegang tot de inhoud van een lidmaatschap zolang hij betaald lid is.

(d) Doordat voor de cursus en voor het lidmaatschap gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan Paulien Pierik niet garanderen dat de content van cursus of lidmaatschap op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

(e) Paulien Pierik is gerechtigd de inhoud van een cursus of lidmaatschap uit te breiden, te beperken of aan te passen.

(f) Klant verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De inhoud van de cursus mag niet worden gedeeld. Kleine stukken uit de cursus mogen eventueel ter inspiratie op social media worden gedeeld, met bronvermelding.

(g) Het is niet toegestaan login van cursus of lidmaatschap met anderen te delen.

(h) Tijdens groepscoaching, cursussen of lidmaatschap kunnen deelnemers lid worden van een community, bijvoorbeeld op Facebook. Het is klanten niet toegestaan hierop spam, promotionele mededelingen, racististische of anderszins negatieve opmerkingen te plaatsen, ter beoordeling aan Paulien Pierik.

Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Paulien Pierik.

(i) Het staat Paulien Pierik te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

(j) Paulien Pierik behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel VIII. Overmacht

(a) In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, virussen brand of overheidsmaatregelen.

(b) Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

Artikel IX. Aansprakelijkheid schade

(a) Paulien Pierik is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

(b) Paulien Pierik is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

(c) Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een coachingtraject, workshop of online cursus.

(d) In het geval dat Paulien Pierik een schadevergoeding verschuldigd is aan klant dan bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Paulien Pierik aan klant in rekening is gebracht.

(e) Klant vrijwaart Paulien Pierik tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

Artikel X. Intellectueel eigendom

(a) De intellectuele eigendomsrechten op de door Paulien Pierik aan klant ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij Paulien Pierik. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

(b) Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

(c) Bij inbreuk op het auteursrecht komt Paulien Pierik een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

(d) Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een sessie door klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan Paulien Pierik en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Wanneer opnames in groepsverband gemaakt worden is toestemming van de hele groep nodig.

Artikel XI. Bijzondere bepalingen

(a) Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel XII. Klachten

(a) Klant is verplicht om klachten over de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Paulien Pierik. Zij streeft ernaar klachten binnen 48 uur te behandelen.

(b) Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel XIII. Geschilbeslechting

(a) Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

(b) Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

(c) Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Paulien Pierik is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting naders bepaalt.