Versie 1.5, 21 januari 2024

Artikel I. Definities

(a) Micantis B.V. (Paulien Pierik)., gevestigd te Eindhoven, KvK-nummer 70075034, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als “Paulien Pierik”.

(b) De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als “Klant”.

(c) Met de Overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Paulien Pierik tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

(d) Met Coaching wordt bedoeld alle diensten die Paulien Pierik verricht waarbij zij 1-op-1 of in een groep klanten helpt door middel van coaching.

(e) Met Online Cursussen wordt bedoeld alle producten waarbij Paulien Pierik kennis, vaardigheden en werkboeken beschikbaar stelt in een online omgeving, tegen een eenmalige betaling of betaling in termijnen.

(f) Met een Lidmaatschap (Abonnement) wordt bedoeld dat Paulien Pierik bepaalde cursussen, trainingen, workshops, digitale documenten of andere inhoud beschikbaar stelt in een online omgeving, met of zonder aanvullende coaching en/of community, waar de klant zo lang deze betaalt toegang tot heeft. In tegenstelling tot bij een Online Cursus, houdt een klant dus geen toegang tot de inhoud van een Lidmaatschap nadat de betalingen stoppen.

(g) Met een Live Workshop wordt bedoeld los verkochte producten waarbij Paulien Pierik kennis, vaardigheden en aanvullende materialen deelt in een live setting (online of offline), waaraan Klanten actief kunnen deelnemen. Online Cursussen of Lidmaatschappen kunnen ook live workshops bevatten, deze worden hier niet bedoeld, omdat deze niet los verkocht worden.

Artikel II. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

(a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens Paulien Pierik waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

(b) De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Paulien Pierik in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

(c) Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden of de versie die bij het afrekenen op de website geaccepteerd werd. Van deze voorwaarden maken ook de cookie policy en privacy policy onlosmakelijk deel uit.

(d) De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

(e) Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel III. Tarieven en betalingen

(a) Paulien Pierik heeft het recht de prijs van Coaching, Online Cursus, Live Workshop of Lidmaatschap tijdelijk te verlagen voor promotionele doeleinden.

Coaching

(b) De overeenkomst voor Coaching wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij een programma een specifieke duur heeft. Dit zal op de website en bij betaling duidelijk vermeld worden.

(c) Betaling van Coachingtraject met vaste duur kan in 1 keer plaatsvinden of indien overeengekomen ook in termijnen. Bij betaling in 1 keer vindt de gehele betaling vooraf plaats. Bij betaling in termijnen vindt de eerste betaling vooraf plaats (bij start van het traject) en de vervolgbetalingen steeds 1 maand later.

(d) Betaling vindt online plaats via een betaallink op de website. Betaling kan plaatsvinden met iDeal of creditcard. In overleg kan betaling ook plaatsvinden via factuur.

(e) Op de website staat de prijs van de gekozen product of dienst exclusief btw vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, verzendkosten of administratiekosten zijn inbegrepen in de prijs.

(f) Met de eerste betaling van een traject met vaste duur ontstaat de verplichting tot betaling van alle termijnen, ook wanneer niet het gehele Coachingtraject wordt doorlopen.

(g) Diensten die plaatsvinden op basis van uurtarief dienen vooraf betaald te worden. Hiervoor kan eventueel een strippenkaart overeengekomen worden, waarbij klant een aantal uren vooraf inkoopt.

(h) Paulien Pierik is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.

(i) De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Paulien Pierik heeft het recht de prijzen van Coachingtrajecten met onbepaalde duur op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant. Tarieven zullen niet vaker dan eens per 6 maanden aangepast worden en tarieven van een Coachingtraject met een bepaalde duur, dat in termijnen wordt betaald, zullen niet aangepast worden.

(j) Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een termijn of maandbetaling, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

(k) Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

(l) In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Paulien Pierik onmiddellijk opeisbaar.

Online Cursussen

(m) Betaling vindt online plaats via een betaallink op de website. Betaling kan plaatsvinden met iDeal of creditcard.

(n) Betaling voor een Online Cursus vindt in een keer plaats, tenzij op de website de mogelijkheid tot betalen in termijnen geboden wordt.

(o) Op de website staat de prijs van de gekozen product of dienst exclusief btw vermeld.

(p) Indien een klant in termijnen betaalt en een of meerdere termijnen niet betaalt, dan zal er drie keer een herinnering verstuurd worden. Als deze na drie keer niet betaald is, dan zal de toegang tot de Online Cursus ingetrokken worden. Bij betaalproblemen kan er contact opgenomen worden met members@paulienpierik.nl.

Lidmaatschappen

(q) De overeenkomst voor een Lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij een programma een specifieke duur heeft. Dit zal op de website en bij betaling duidelijk vermeld worden.

(r) Betaling vindt online plaats via een betaallink op de website. Betaling kan plaatsvinden met iDeal of creditcard.

(s) Op de website staat de prijs van de gekozen product of dienst exclusief btw vermeld.

(t) Betaling van een Lidmaatschap vindt maandelijks of per kwartaal vooraf plaats.

(u) Indien een klant een of meerdere facturen niet betaalt, dan zal er drie keer een herinnering verstuurd worden. Als deze na drie keer niet betaald is, dan zal de toegang tot het Lidmaatschap, inclusief de Facebookgroep ingetrokken worden. Bij betaalproblemen kan er contact opgenomen worden met members@paulienpierik.nl.

Live Workshops

(v) Prijzen voor workshops worden aangeboden in een Offerte, exclusief BTW. Na goedkeuring van de Offerte geldt het in de Offerte gespecificeerde tarief.

(w) Live Workshops dienen betaald te worden via factuur / bankoverschrijving, maximaal 14 dagen na de workshop.

(x) Betaling van Live Workshops vindt in 1 keer plaats.

Artikel IV. Informatieverstrekking klant

(a) Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is, zoals huiswerkopdrachten of materialen waarop feedback gegeven wordt door Paulien, tijdig beschikbaar aan Paulien Pierik.

(b) Paulien Pierik zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

(c) Klant vrijwaart Paulien Pierik voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

(d) Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel V. Uitvoering van de overeenkomst

(a) Paulien Pierik voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Dit geldt voor Coaching en ook voor Online Cursussen, Live Workshops en Lidmaatschappen.

(b) Klant is zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens Coaching, een Online Cursus, Live Workshop of Lidmaatschap.

Artikel VI. Wijziging, opzegging en terugbetaling

(a) Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.

Coaching

(b) Annulering van een overeenkomst door de klant is enkel schriftelijk mogelijk via email op members@paulienpierik.nl en alleen binnen 48 uur na betaling, tenzij op de website anders vermeld. Na deze periode wordt geen geld teruggegeven.

(c) Een Coachinggesprek kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst. Bij verplaatsing of annulering binnen 24 uur en bij verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen. Een gesprek kan maximaal 2 keer verplaatst worden.

(d) Bij een Coachingtraject voor onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand vóór de verschuldigde volgende betaling. Opzeggen dient schriftelijk gedaan te worden via email op members@paulienpierik.nl. Dit betekent bijvoorbeeld dat als de volgende betaling verschuldigd is op 15 maart, de Coaching op zijn laatst opgezegd kan worden op 14 februari.

Lidmaatschap

(e) Een Lidmaatschap kan in de eerste 7 dagen van het Lidmaatschap zonder reden opgezegd worden, door een email te sturen aan members@paulienpierik.nl. Dit heet de niet-goed-geld-terug-garantie. In dat geval krijgt de Klant zijn geld teruggestort.

(f) Een Lidmaatschap kan na de niet-goed-geld-terug-garantie opgezegd worden vóórdat de volgende betaling verschuldigd is. Het Lidmaatschap wordt dan per de volgende datum beëindigd. Dit betekent bijvoorbeeld dat als de volgende betaling verschuldigd is op 15 maart, het Lidmaatschap op zijn laatst opgezegd kan worden op 14 maart.

(g) Er wordt geen geld teruggegeven voor tussentijdse beëindiging van een Lidmaatschap door klant na de niet-goed-geld-terug-garantie periode. Opzeggen kan gedaan worden door dit formulier in te vullen.

Online Cursussen

(h) Voor Online Cursussen wordt geen geld teruggegeven.

Live Workshops

(i) Paulien Pierik behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een geplande Coachingsessies of workshop.

Artikel VII. Aanvullende voorwaarden voor een Online Cursus of Lidmaatschap

(a) Klant krijgt toegang tot de Online Cursus of Lidmaatschap na de betaling van het hele bedrag of indien van toepassing de eerste termijn.

(b) Klant houdt toegang tot de inhoud van een aangeschafte Online Cursus totdat deze niet langer beschikbaar is. Mocht de content van een cursus niet langer beschikbaar zijn, dan zal Paulien Pierik dit minimaal 3 maanden vantevoren laten weten en klant de kans bieden deze content zelf op te slaan.

(c) Klant houdt toegang tot de inhoud van een Lidmaatschap zolang hij betalend lid is. Dit geldt ook voor toegang tot de community.

(d) Doordat voor de Online Cursus en voor het Lidmaatschap gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan Paulien Pierik niet garanderen dat de content van de Online Cursus of Lidmaatschap op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

(e) Paulien Pierik is gerechtigd de inhoud van een Cursus of Lidmaatschap uit te breiden, te beperken of aan te passen.

(f) Klant verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de Cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De inhoud van de Cursus mag niet worden gedeeld met derden. Kleine stukken uit de cursus mogen eventueel ter inspiratie op social media worden gedeeld, met bronvermelding.

(g) Het is niet toegestaan login van Cursus of Lidmaatschap met anderen te delen. Als duidelijk wordt dat Klant de login van de Online Cursus of Lidmaatschap zonder toestemming met anderen deelt, dan zal Klant per direct de toegang tot de Online Cursus of het Lidmaatschap ontzegd worden.

(h) Tijdens groepscoaching, Online Cursussen, Live Workshops of Lidmaatschap kunnen deelnemers lid worden van een community, bijvoorbeeld op Facebook. Het is klanten niet toegestaan hierop spam, promotionele mededelingen, racististische of anderszins negatieve opmerkingen te plaatsen, ter beoordeling aan Paulien Pierik en team.

Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Paulien Pierik.

(i) Het staat Paulien Pierik te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

(j) Paulien Pierik behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel VIII. Aanvullende voorwaarden voor Live Workshops

(a) Bij een Live Workshop op locatie is de Klant verantwoordelijk voor het regelen van de benodigde ruimte, internettoegang en overige benodigde materialen. In de Offerte zal duidelijk gespecificeerd worden wat dit inhoudt. Het niet regelen van ruimte, internettoegang of benodigde materialen is geen reden tot korting op het afgesproken tarief.

(b) Klant kan een Live Workshop tot max 5 dagen voor de geplande datum kosteloos verzetten, mits de nieuwe datum binnen 3 maanden na de geplande datum plaatsvindt.

(c) Als klant een Live Workshop minder dan 5 dagen voor de geplande datum annuleert of verzet, dan wordt 50% van het afgesproken tarief in rekening gebracht.

(d) Voor een Live Workshop wordt een (geschat) aantal deelnemers afgesproken. Als Klant besluit meer deelnemers te laten deelnemen aan de Live Workshop, dan kan hier een meerprijs voor gelden.

Artikel IX. Overmacht

(a) In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, virussen brand of overheidsmaatregelen.

(b) Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

Artikel X. Aansprakelijkheid schade

(a) Paulien Pierik is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

(b) Paulien Pierik is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

(c) Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een Coachingtraject, Live Workshop of Online Cursus.

(d) In het geval dat Paulien Pierik een schadevergoeding verschuldigd is aan klant dan bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Paulien Pierik aan klant in rekening is gebracht.

(e) Klant vrijwaart Paulien Pierik tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

Artikel XI. Intellectueel eigendom

(a) De intellectuele eigendomsrechten op de door Paulien Pierik aan klant ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij Paulien Pierik. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

(b) Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

(c) Bij inbreuk op het auteursrecht komt Paulien Pierik een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

(d) Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een sessie door klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan Paulien Pierik en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Wanneer opnames in groepsverband gemaakt worden, is toestemming van de hele groep nodig.

Artikel XII. Bijzondere bepalingen

(a) Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel XIII. Klachten

(a) Klant is verplicht om klachten over de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Paulien Pierik. Zij streeft ernaar klachten binnen 48 uur te behandelen.

(b) Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel XIV. Geschilbeslechting

(a) Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

(b) Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

(c) Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Paulien Pierik is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.